Sinds begin 2022 hebben we er twaalf coaches bij. Speciaal voor de voor- en vroegschoolse opvang (VE) op de peutergroep. Wat doen deze coaches en wat hebben kinderen hier aan? We leggen het je graag uit.

Wat is eigenlijk voor- en vroegschoolse opvang?

Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie (VE). Dit houdt in dat zij vier in plaats van twee dagdelen naar de peutergroep komen. Ook wordt hun ontwikkeling extra gevolgd en gestimuleerd. Zo worden ze op een speelse en leerzame manier voorbereid op de basisschool.

Waarom zijn er nieuwe coaches aangesteld?

De nieuwe VE-coaches zijn er speciaal voor de kinderen met een VE-indicatie. Ze werken gewoon op de peutergroep, maar hebben extra uur beschikbaar om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie verder te verbeteren. Voor elke peutergroep wordt een plan van aanpak gemaakt. De coach doet dit samen met de pedagogisch medewerkers van de peutergroep, omdat ook hun ervaring en deskundigheid hierbij goed van pas komt. Het feit dat we coaches hebben aangesteld, komt voort uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Van de overheid krijgen wij subsidie hiervoor. Voor elke VE-peuter is er jaarlijks tien uur inzet van een coach beschikbaar.

Wat gaat de VE-coach precies doen?

Dat verschilt per peutergroep, want elke locatie is anders. Bovendien heeft de ene groep meer VE-peuters dan de andere en dus ook meer uur beschikbaar. Samen met de pedagogisch medewerkers van de peutergroep bekijkt de VE-coach hoe ze de beschikbare uren gaan invullen. Denk aan meer één-op-één begeleiding voor een kind. Of de indeling van de ruimte veranderen, zodat kinderen nog meer kunnen ontdekken en beter tot spel komen. Het is ook mogelijk dat de VE-coach medewerkers coacht bij het invullen van de KIJK. Dat is een methode om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Vervolgens kan de coach helpen om de uitkomsten van de KIJK te vertalen naar wat een kind nodig heeft en wat een pedagogisch medewerker hierin kan betekenen. Het kan ook zijn dat de coach ideeën bedenkt om ouders meer te betrekken bij wat kinderen leren op de peutergroep, zodat dit thuis herhaald kan worden.
De coach onderzoekt waar de VE-kinderen nu het meest aan hebben en gaat daarmee aan de slag. Dit alles met als doel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ze een nóg betere start voor de toekomst te geven.

Nog meer coaches

Naast VE-coaches heeft KOW ook pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers in dienst. Zij zijn er voor alle opvangvormen. Benieuwd wat zij exact doen? Lees het artikel ‘Pedagogisch coaches: wat doen ze en waarom?’