Kinderopvang Walcheren

Privacy

Verwerken van klantgegevens

De verwerking van klantgegevens door Kinderopvang Walcheren (KOW) geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij vragen toestemming om deze gegevens vast te mogen leggen. De vastlegging van de gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en slechts voor de termijn die passend is bij de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

KOW controleert regelmatig, in ieder geval bij elk klantcontact, of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

 

KOW treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen. Bovendien controleert KOW regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, worden onmiddellijk aanvullende maatregelen getroffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • BSN nummer.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt, of daar nadrukkelijk toestemming voor verleent.
 • Het sluiten van een overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening kinderopvang.
 • Het organiseren van de opvang en begeleiding en verzorging van het kind.
 • Het onderhouden van contacten met ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, voogden en verzorgers van de kinderen.
 • Het berekenen en registreren van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen.
 • Het aanvragen van subsidie.
 • Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontrole, GGD controle of belastingcontrole.
 • Het waarborgen van de kwaliteit van de opvang; mede door middel van tevredenheidsonderzoek.
 • De uitvoering of toepassing van de wet op de kinderopvang of een andere wet.

(Bijzondere) persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind.
 • Gegevens betreffende de achtergrond van het kind ter bevordering van de ontwikkeling voor het aanbieden van een adequate Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE).
 • Gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of het ter beschikking stellen van (leer)middelen.
 • Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van het kind (kinddossier).

De bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij het tot stand komen van een overeenkomst worden uw gegevens niet langer bewaart dan de wettelijke termijn voor de belastingwetgeving zijnde 7 jaar.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van KOW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KOW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Wij maken gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KOW bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KOW te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. KOW heeft hier geen invloed op. KOW heeft Google geen toestemming gegeven om via KOW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Opvragen klantgegevens

U als klant kunt vragen of KOW persoonsgegevens van u verwerkt. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien KOW persoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

 

De klant kan KOW bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de klant dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. KOW zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

 

Beveiliging

KOW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KOW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KOW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.