Kinderopvang Walcheren

Privacy

De verwerking van klantgegevens door KOW geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de klantgegevens slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de klantgegevens verzameld zijn, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast worden de klantgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn. Ook controleert KOW regelmatig, in ieder geval bij elk klantcontact, of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

 

KOW treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen. Bovendien controleert KOW regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, worden onmiddellijk aanvullende maatregelen getroffen.

Kinderopvang Walcheren verwerkt gegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 1. Het organiseren van de opvang en begeleiding van het kind;
 2. Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 3. Het berekenen en registreren van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Het aanvragen van subsidie;
 5. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 6. De kwaliteit van de opvang te waarborgen;
 7. De uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

Bijzondere gegevens

Bijzondere gegevens van kinderen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind.
 2. Gegevens betreffende de achtergrond van het kind ter bevordering van de ontwikkeling voor zover de gegevens onder 1 niet voldoen voor het verrichten van een VVE-weging.
 3. Gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of het ter beschikking stellen van (leer)middelen.
 4. Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van het kind (kinddossier).

 

Opvragen klantgegevens

De klant kan vragen of KOW persoonsgegevens van de klant verwerkt. De klant ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek van informeren of dit het geval is. Indien KOW persoonsgegevens van de klant verwerkt, ontvangt de klant in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

 

De klant kan KOW bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de klant dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. KOW zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.