Sinds vorig jaar hebben we bij Kinderopvang Walcheren coaches voor voorschoolse educatie (VE). Zij coachen en ondersteunen pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van pedagogisch handelen, het VE-programma, het kindvolgsysteem (KIJK!), ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn met school of het creƫren van een fijne speel- en leeromgeving.

Verder professionaliseren

Op sommige locaties verloopt dit erg goed. Er worden daar mooie stappen gemaakt om VE-kinderen nog beter te ondersteunen en de samenwerking met school te versterken. Sommige VE-coaches zijn zelfs benaderd om ook op school taken op te pakken. Op andere locaties is nog verdere doorontwikkeling nodig. Om VE binnen KOW verder te professionaliseren, start er 1 maart 2023 een VE-coƶrdinator. Zij gaat de VE-coaches inhoudelijk aansturen en een beleidsplan met een duidelijke visie op VE maken. Daarin komt onder meer het verder versterken van de doorgaande lijn met scholen en het nog beter inzetten van het kindvolgsysteem KIJK!.

Een goede start voor elke peuter

Verder gaan we samen met de GGD en gemeenten de toeleiding van VE-kinderen verbeteren. We zien op verschillende locaties een terugloop in het aantal VE-kinderen. Dit jaar zijn we gestart met een toeleidingsmonitor om te onderzoeken wat de reden is voor ouders om geen VE af te nemen voor hun peuter. Zodra we dit beter in beeld hebben, kunnen we samen met de gemeenten en GGD maatregelen nemen om VE toegankelijker te maken. Want we gunnen elke peuter een goede start!

Lees verder

Lees meer over het onderzoek naar VVE.