Ouders

Kinderopvang Walcheren (KOW) draagt zorg voor een zo gevarieerd en gespreid mogelijk aanbod van kinderopvangmogelijkheden op Walcheren. We bevorderen de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.  We zijn partner van ouders in de ontwikkelingsgerichte begeleiding van kinderen tot 12 jaar en geven kinderen de ruimte om in de omgeving waar zij wonen te spelen, te leren en te genieten en geven ouders de mogelijkheid zorg en arbeid te combineren.

 

Afstemming, overleg en informatie-uitwisseling zijn erg belangrijk. We handelen zoveel mogelijk naar de wensen van de ouders, waarbij ons pedagogisch beleid, net als wet- en regelgeving, het uitgangspunt vormt. Daarnaast overleggen we regelmatig met de ouderwerkgroepen en laten we tevredenheidonderzoeken uitvoeren.

 

We zijn een maatschappelijk ondernemer zonder winstoogmerk: alle bijdragen van ouders en overheid komen uitsluitend ten goede aan de kinderopvang. Deze bijdragen investeren we in zaken als veiligheid, kwaliteit, pedagogiek, personeel, locatie, groei en de borging van de kwaliteit van de eigen organisatie. Dit wordt ondersteund door het kwaliteitskeurmerk wat wij voeren. Jaarlijks laat KOW zich vrijwillig door een onafhankelijke organisatie toetsen om dit kwaliteitskeurmerk te mogen voeren.

Uw betrokkenheid stellen wij zeer op prijs! Uw inbreng verhoogt onze kwaliteit. Wij willen een open communicatie en uitwisseling van informatie tussen thuis en de opvang. Dit vindt dagelijks plaats tijdens het breng- en haalmoment, via Mijn KOW en via de diverse nieuwsbrieven die u van ons ontvangt: een locatiegerichte en een organisatiebrede: de Tamtam.

 

Ouderwerkgroep

U bent van harte uitgenodigd mee te denken en praten in de ouderwerkgroep over zaken die de eigen locatie aangaan, zoals het pedagogisch werkplan. We vieren gezamenlijk feest: sinterklaas, kerst, maar ook het zomerfeest. Tenslotte organiseren we ouderavonden en gezamenlijke activiteiten. Op de locatie van uw kind kunt u zich opgeven om deel uit te maken van de ouderwerkgroep.

 

De cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) heeft een wezenlijke inbreng in het beleid van KOW. Eens in de drie jaar houdt KOW een  tevredenheidsonderzoek om de diensten van KOW te verbeteren en vernieuwend bezig te kunnen zijn.

Onze ouderwerkgroepen en de cliëntenraad zijn lid van de landelijke belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang: BOink. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u terecht bij de cliëntenraad; het e-mailadres is cr@skow.nl